ระบบจองยานพาหนะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใช้ Username และ Password ตัวเดียวกันกับระบบ PWS